top of page

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä tarkoitetaan työpaikan ensiapuvalmiudella?

 

Työpaikan ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on olosuhteisiin nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä, tarpeellinen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteiden varalta.

Työnantajan täytyy huolehtia tarvittavan ensiavun järjestämisestä työntekijöille ja muille työpaikalla oleville henkilöille. Työntekijöille on annettava ohjeet, miten toimia ensiavun saamiseksi tapaturman tai sairastumisen sattuessa.

SOS Ensiapu mahdollistaa osaamisen kaikille. Tutkimusten mukaan hyvä johtaminen heijastuu myös työsuojelun toimintojen aktiivisuuteen. Työsuojelutoimintojen hyvä taso on yhteydessä parempaan ihmisten motivaatioon, osaamiseen ja toimintatasoon. Ensiapuosaamiseen sijoittaminen on merkityksellinen osa turvallisuuskulttuurin vahvistamista.

Lue lisää >> https://tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/ensiapuvalmius

Kuinka monta ensiapukoulutettua työpaikalla on oltava?

 

Yleisenä tavoitteena on, että vähintään viisi prosenttia työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Tapaturmia voi sattua sekä isoilla että pienillä työpaikoilla. Ensiaputaitoisia henkilöitä täytyy olla myös pienissä työpaikoissa ja kiinteiden työpaikkojen ulkopuolella muista erillään pysyvästi tai pidempiaikaisesti työskentelevissä ryhmissä. Työpaikalla on oltava nähtävillä, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä.

Kuinka todennäköisesti "juuri se yksi" työntekijä kahdestakymmenestä on paikalla, mikäli jotakin tapahtuu? Mahdollistamalla SOS Ensiapu -koulutus kaikille osaava henkilö on todennäköisemmin paikalla.

Lue lisää >> https://tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/ensiapuvalmius/ensiapukoulutus

Onko ensiapuvalmius lakisääteinen velvoite?

 

Työpaikan ensiapuvalmiuden järjestämisestä on säädetty monissa laissa ja asetuksissa. Suomessa työnantajalla on lakisääteinen velvoite huolehtia riittävän ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikalla. Työnantajan on huolehdittava työntekijöiden ja muiden työpaikalla oleville henkilöille ensiavun järjestäminen ja hankittava riittävä määrä asianmukaisia ensiapuvälineitä.

Lakisääteinen velvoite mm. Työturvallisuuslaki, 738/2002, 46 § Ensiapu

Lakisääteisyyttä merkityksellisempi näkökulma on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja osaamisesta. Henkilöstön osaamisella on positiivinen vaikutus tuottavuuteen.

Lue lisää >> https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738

Kuka voi toteuttaa ensiapukoulutuksia Suomessa?

Ensiapukoulutusten järjestäminen on Suomessa vapautunut kilpailulle vuonna 2020. Työpaikkojen ensiapukoulutuksiin liittyvät viranomaisohjeet ovat aiemmin hyväksyneet vain yhden kaupallisen toimijan, Suomen Punaisen Ristin (SPR) tarjoamat koulutuskokonaisuudet virallisesti hyväksytyiksi.
Nykyisin koulutuksia voivat järjestää eri palveluntuottajat ja ajoittain tämä saattaa olla haasteellista palvelua tilaaville organisaatioille. Ensiapukoulutuksia voivat järjestää myös toimijat, missä esim. kouluttajat eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia. SPR:n ensiavun ja terveystoiminnan asiantuntijaryhmä määrittelee suositeltavat sisällöt valtakunnallisille ensiavun kouluttajakoulutuksille.

SOS Ensiapu on suomalaisen Käypä hoito -suositusten ja Euroopan Elvytysneuvoston suositusten mukainen ensiapukoulutus. Kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattilainen, jolla on ensiavun kouluttajakoulutus.

Lue lisää >> https://stm.fi/-/stm-ja-spr-paivittivat-yhteistyosopimustaan-valtakunnallisesta-varautumisesta-ja-ensiaputoiminnasta

Mitkä ovat kansalliset suositukset ensiapuun liittyen?

 

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Niissä käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä.

Euroopan Elvytysneuvosto (European Resuscitation Council, ERC) on julkaissut päivitetyt elvytyssuositukset 24.3.2021. Työryhmä on päivittänyt tätä suositusta adaptoimalla ERC:n suositukset suomalaiseen toimintaympäristöön sopiviksi ja julkaisemalla keskeiset osat niistä suomeksi.

Lue lisää >> https://www.kaypahoito.fi/hoi17010

 

Suomen Elvytysneuvosto / Elvytysneuvosto ry on elvytyksen asiantuntijoista koostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on kehittää sydänpysähdyspotilaan elvytystä ja tehdä sitä tunnetuksi. Tavoitteena on, että jokainen sydänpysähdyspotilas saa Suomessa hyvän elvytyksen nopeasti ja laadukkaan elvytyksen jälkeisen hoidon. Suomen Elvytysneuvosto on Euroopan Elvytysneuvoston jäsen.

Lue lisää >> https://www.elvytysneuvosto.fi/

SOS Ensiapu on suomalaisten ensiapusuositusten mukainen ensiapukoulutus.

Voiko työnantaja saada korvausta ensiapukoulutuksen kustannuksista?

Mikäli työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä on todettu tarve ensiapukoulutukselle ja tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan niin työnantaja voi saada korvausta työntekijöiden ensiapukoulutuksen osalta.
SOS Ensiapu -koulutus on Kelan määritelmien mukaista ensiapukoulutusta. Kouluttaja on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö ja kouluttajalla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus.

Lue lisää >> https://www.kela.fi/tyonantajat-tyoterveyshuolto-usein-kysyttya#korvaako-kela-tyopaikalle-hankittuja-ensiapuvalineita-ja-ensiapukoulutusta

Miten hätäkeskus ohjeistaa hätätilanteessa?

Hätätilanteessa tärkein ohje - soita hätänumeroon 112. Hätäkeskus hälyttää tilanteen mukaisen avun paikalle, mutta myös opastaa soittajaa tilanteessa. Esimerkiksi elvytystilanteessa hätäkeskuspäivystäjä opastaa elvytystoimiin.

SOS Ensiapu opastaa sinua toimimaan hätätilanteessa ja asentamaan puhelimeen 112 Suomi -sovelluksen.

Lue lisää >> https://112.fi

Potilas- ja etujärjestöjen ohjeet ensiaputilanteisiin?

Potilas- ja etujärjestöillä on merkittävä rooli eri sairauksien tiedon, avun ja tuen antamisessa sekä uusiin tilanteisiin sopeutumisessa. Järjestöt ohjaavat erityisesti sairastuneita ja heidän läheisiään toimimaan erilaisissa ensiaputilanteissa.

SOS Ensiapu huomioi ensiapukoulutuksessaan eri järjestöjen asiantuntijuuden.

  • Sydänliitto

  • Epilepsialiitto

  • Aivoliitto

  • Allergia-, Iho- ja Astmaliitto

Ensiapukoulutustoimijoita Suomessa?

SosMed Oy:n lisäksi Suomessa ensiapukursseja (hätäensiapukurssi 4h / 8h, ensiavun peruskurssi EA1 / EA2, sertifioidut SPR ensiapukurssit) järjestävät useat koulutustoimijat mm.

  • Punainen Risti Ensiapu SPR

  • Suomen Ensiapukoulutus (Presto-konserni)

  • Safedo (Presto-konserni)

  • Alertum (Presto-konserni)

  • Uskalla Auttaa Oy

  • Auts-Tuote Oy

 

työsuojelu.fi
työsuojelu-ensiapukoulutus
duodecim-käypä-hoito-suositus
european-resuscitation-council-suomen-elvytysneuvosto
kela-kansaneläkelaitos-ensiapukoulutus
finlex-työturvallisuuslaki
stm-spr
bottom of page